Ochrana os. údajů

I/ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve firmě Gurmánský servis s.r.o. zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Ke zpracování osobních údajů dochází v těchto případech:

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

 1. V případě nákupu zboží v na www.gurmanservis.cz zpracováváme osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží,  pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

  • Upravit objednávkový formulář, bez adresy, pouze ve variantě doručení na adresu. (pošta, ppl).

 2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků je prováděno za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy a dodání objednaného zboží a za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími  z uzavřených kupních smluv.

 3. Společnost Gurmánský servis zpracovává uvedené osobní údaje zákazníků po dobu 5 let od uzavření každé nové kupní smlouvy.

  • jde systémově toto zajistit, sledování času existence objednávky - smlouvy a podle toho uplatnit výmaz

 4. Zpracování osobních údajů zákazníků je prováděno vlastními silami firmy Gurmánský servis s.r.o. Při doručování objednaného zboží na adresu prostřednictvím externího přepravce (např. Česká pošta, PPL), poskytne společnost Gurmánský servis osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

 5. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu společnosti Gurmánský servis s.r.o.  zpracovává společnost za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Gurmánský servis s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

 6. Zpětnou vazbu bude společnost Gurmánský servis. zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu společnosti Gurmánský servis s.r.o. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník může být, v souvislosti s příslušným nákupem na e-shopu společnosti Gurmánský servis s.r.o.,  zaslán zákazníkům maximálně dvakrát. Po druhém odeslání dotazníku na e-mailovou adresu zákazníka bude tato anonymizována tak, aby již nebyla použitelná a následně také smazána.


2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

 1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek, také odběratelů produktů o zasílání newsletteru, bude firma Gurmánský servis s.r.o.  zpracovávat, na základě jejich souhlasu, poskytnuté osobní údaje. Rozsah vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení atd.) bude společnost Gurmánský servis s.r.o. za uvedenými účelem zpracovávat i tyto údaje.

 2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost Gurmánský servis s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku svolení se zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

 3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu.

 4. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na e-mailovou adresu společnosti Gurmánský servis s.r.o. info@gurmanservis.cz. Odhlásit zasílání newsletteru je možné také v každém zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Gurmánský servis s.r.o. možné.II/ MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi vámi spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266), za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u prodávajícího poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.